Mrmp-s/at - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "support Syste

Meerjarige open overeenkomst (48 maanden na betekening van het contract) voor de verwerving van kousen ten voordele van Defensie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems" Ondersectie Verwerving Textiel
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Tel: +32 24415413
E-mail: sarah.vanslembrouck@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338890


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige open overeenkomst (48 maanden na betekening van het contract) voor de verwerving van kousen ten voordele van Defensie 
Referentienummer: MRMP-S/AT-19ST345-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige open overeenkomst (48 maanden na betekening van het contract) voor de verwerving van kousen ten voordele van Defensie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Meerjarige open overeenkomst (48 maanden na betekening van het contract) voor de verwerving van kousen ten voordele van Defensie 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-27 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12