Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Planning En Coördinatie

Leveren van zout voor de strategische zoutloods te Grobbendonk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 4,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Frauke Vandemoortel
Tel: +32 494640483
E-mail: frauke.vandemoortel@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338879 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338879


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van zout voor de strategische zoutloods te Grobbendonk 
Referentienummer: PCO-EXP-DW/ALG-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34927100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In de strategische zoutloods van Grobbendonk is momenteel 550ton grof zout aanwezig. Dit zout moet gezeefd worden en de brokken worden gebroken of worden afgevoerd. Daarna dient de zoutloods volledig gevuld te worden. Er zal ongeveer een 4050 ton grof zout geleverd moeten worden. De inschrijver staat in voor het zeven en opnieuw stockeren van het aanwezige zout, leveren van bijkomend grof zout en het stockeren van dit zout te Grobbendonk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: strategische zoutloods te Grobbendonk, Herentalsesteenweg 40, 2280 Grobbendonk
II.2.4. Beschrijving
In de strategische zoutloods van Grobbendonk is momenteel 550ton grof zout aanwezig. Dit zout moet gezeefd worden en de brokken worden gebroken of worden afgevoerd. Daarna dient de zoutloods volledig gevuld te worden. Er zal ongeveer een 4050 ton grof zout geleverd moeten worden. De inschrijver staat in voor het zeven en opnieuw stockeren van het aanwezige zout, leveren van bijkomend grof zout en het stockeren van dit zout te Grobbendonk. 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Agentschap Wegen en Verkeer, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12