Karel De Grote Hogeschool Vzw

Raamovereenkomst voor standenbouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres: Brusselstraat 45,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 36131313
E-mail: aankoop@kdg.be
Internetadres(sen): www.kdg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338870


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor standenbouw 
Referentienummer: Karel de Grote-Hogeschool VZW-COM_2019_001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79956000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Karel de Grote Hogeschool is jaarlijks actief op 5 beurzen waarbij gebruik wordt gemaakt van een tentoonstellingsstand:
SID- IN beurzen voor studiekiezers: 5 edities per jaar in de verschillende provincies in Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Karel de Grote Hogeschool is jaarlijks actief op 5 beurzen waarbij gebruik wordt gemaakt van een tentoonstellingsstand 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie opdrachtdocumenten  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie opdrachtdocumenten

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-21 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Karel de Grote Hogeschool VZW
Brusselstraat 45, BE-2018 Antwerpen
E-mail: aankoop@kdg.be
Internetadres(sen): www.kdg.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12