Emmaus Vzw

Selectie van een logistieke partner voor de aankoop/opslag en levering van medische (steriele) en niet medische verbruiksmaterialen en producten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EMMAUS VZW
Postadres: Edgard Tinellaan 1c,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Mevrouw Peggy Vervoort
Tel: +32 33803105
Fax: +32 33803076
E-mail: peggy.vervoort@emmaus.be
Internetadres(sen): http://www.emmaus.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Selectie van een logistieke partner voor de aankoop/opslag en levering van medische (steriele) en niet medische verbruiksmaterialen en producten 
Referentienummer: 2018-CD-001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63120000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1587331.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint Jozef/ PC Bethanië - Centrale Aankoopdienst Zoersel, Oude Liersebaan 4 te 2390 Malle
II.2.4. Beschrijving
Selectie van een logistieke partner voor de aankoop/opslag en levering van medische (steriele) en niet medische verbruiksmaterialen en producten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 042-092024

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Selectie van een logistieke partner voor de aankoop/opslag en levering van medische (steriele) en niet medische verbruiksmaterialen en producten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hospital Logistics
Postadres: Industriezone A118 Gaston Geenslaan 33,BE-3200 Aarschot
E-mail: info@hospitallogistics.eu
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12