Gemeentebestuur Knokke-heist

Leasing van IT-materiaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Knokke-Heist
Postadres: A. Verweeplein 1,BE-8300 Knokke-Heist
Contactpersoon: De heer Julien Vanparys
Tel: +32 50630175
Fax: +32 50630159
E-mail: Julien.vanparys@knokke-heist.be
Internetadres(sen): www.knokke-heist.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leasing van IT-materiaal 
Referentienummer: 2018/1268/CON/JV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30230000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
771973.28 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist
II.2.4. Beschrijving
Leasing van IT-materiaal 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 036-080407

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leasing van IT-materiaal

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Econocom Products & Solutions Belux NV
Postadres: Marsveldplein 5,BE-1050 Brussel (Elsene)
Tel: +32 27908111
E-mail: paul.verdonk@econocom.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12