Nmbs-procurement

CS2/0001121930: Levering van geëxtrudeerde profielen in legeringen van aluminium


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NMBS-Procurement
Postadres: Hallepoortlaan 40,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: François-Xavier Delente
Tel: +32 25282566
Fax: +32 25282566
E-mail: francoisxavier.delente@b-rail.be
Internetadres(sen): http://procurement.belgianrail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336853


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
CS2/0001121930: Levering van geëxtrudeerde profielen in legeringen van aluminium 
Referentienummer: SNCB-CS-CS2/0001121930-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34630000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van geëxtrudeerde profielen in legeringen van aluminium volgens plannen met of zonder verf. De opdracht wordt verdeeld in loten. De precieze verdeling zal in het bestek worden vermeld.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: CW Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Levering van geëxtrudeerde profielen  
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie punt 4.1 van selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.2 van selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.3 van selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 14:05
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12