Nationale Delcrederedienst

Oproep tot kandidatuurstelling voor overheidsopdracht met betrekking tot de coördinatie en realisatie van het jaarverslag van Credendo.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Delcredere Ducroire
Postadres: Rue Montoyerstraat 3,BE-1000 Brussel
Tel: +32 27888528
Fax: +32 27888810
E-mail: b.laabi@credendo.com
Internetadres(sen): http://www.delcredereducroire.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325885


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot kandidatuurstelling voor overheidsopdracht met betrekking tot de coördinatie en realisatie van het jaarverslag van Credendo. 
Referentienummer: Delcredere-112-annualreport-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht beoogt de coördinatie en realisatie van het jaarverslag van Credendo.
De Opdracht bestaat erin het jaarverslag en eventueel andere brochures voor Credendo te ontwerpen, in lay-out te gieten, te illustreren met foto's (shooting), te printen en te versturen/verdelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
188000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: BE 1
II.2.4. Beschrijving
De Opdracht beoogt de coördinatie en realisatie van het jaarverslag van Credendo.  De Opdracht bestaat erin het jaarverslag en eventueel andere brochures voor Credendo te ontwerpen, in lay-out te gieten, te illustreren met foto's (shooting), te printen en te versturen/verdelen. Zie document « oproep tot kandidatuurstelling jaarverslag Credendo » voor bijkomende informatie 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 067-149120

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CHRIS COMMUNICATIONS NV,BE-4000 Luik
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Bugerlijke Rechtbank Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Bugerlijke Rechtbank Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Delcredere/Ducroire
Rue Montoyerstraat 3, BE-1000 Bruxelles
Internetadres(sen): www.credendogroup.com

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12