Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

Collectieve verzekering gewaarborgd inkomen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25155874
Fax: +32 25153281
E-mail: pascale.dewolf@stib.brussels
Internetadres(sen): www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337926


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Collectieve verzekering gewaarborgd inkomen 
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL-4246-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66512000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Collectieve verzekering die de uitbetaling garandeert van een invaliditeitspensioen in geval van een ongeluk in het privéleven of een andere ziekte dan een beroepsziekte.
Iedere persoon met een arbeidsovereenkomst is verplicht aangesloten na een jaar effectieve dienst. Het geschatte aantal te verzekeren personen is 8465 op 01/01/2020. Dit aantal evolueert en kan dus variëren in functie van het personeel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
UEA document