Az Monica

Raamovereenkomst voor de levering van geneesmiddelen: Langwerkend erythropoëtine geregistreerd en terugbetaald voor gebruik in nefrologie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Monica
Postadres: Florent Pauwelslei 1,BE-2100 Deurne
Contactpersoon: Mevrouw Kristel d'Exelle
Tel: +32 33205676
Fax: +32 33205600
E-mail: kristel.dexelle@azmonica.be
Internetadres(sen): www.azmonica.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van geneesmiddelen: Langwerkend erythropoëtine geregistreerd en terugbetaald voor gebruik in nefrologie 
Referentienummer: AZM-AD/KDE/2018/005
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33621000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de 3P cloud werd een nieuw document getiteld "Q&A gestelde vragen mbt Raamovereenkomst voor de levering van geneesmiddelen: langwerkend erythropoëtine geregistreerd en terugbetaald voor gebruik in nefrologie" toegevoegd.