Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

ONDERSTEUNING AAN DE REKRUTERING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25155874
Fax: +32 25153281
E-mail: pascale.dewolf@stib.brussels
Internetadres(sen): www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336585


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ONDERSTEUNING AAN DE REKRUTERING 
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4241_PdW/PF-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79620000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de tijdelijke versterking van het rekruteringsteam, hoofdzakelijk voor de bedienden en kaders.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
UEA document