Vzw Diensten Ter Ondersteuning Van Het Katholiek Onderwijs

Raamovereenkomst voor dienstverlening voor e-leren LMS CVO's


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs
Postadres: Guimardstraat 1,BE-1040 Brussel
Contactpersoon: Stefan De Weerdt
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Internetadres(sen): www.doko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336339


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor dienstverlening voor e-leren LMS CVO's 
Referentienummer:  VZW DOKO-2019-SDW03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80420000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De overeenkomst betreft een raamovereenkomst voor:
1. de (eenmalige) implementering van een LMS (basissoftwarepakket) (inclusief testen);
2. het ter beschikking stellen (licentie en hosting (SaaS -oplossing)) van een Learning Manage-ment Systeem (LMS) (basissoftwarepakket), het ter beschikking stellen van software verzeke-ring
(upgrades, zowel van de applicatie als van het hostingplatform; updates, met inbegrip van de correctie van ontoelaatbare tekortkomingen in de software);
3. ondersteuning, opleiding / training; en
4. het uitvoeren van ad hoc-opdrachten, dit ten behoeve van diverse opleidingen en diensten van de deelnemende klanten.
De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de deelnemende centra voor volwassenenonderwijs (CVO's ) en voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zoals opgenomen in bijlage E.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rectificatie 2: Referentie DOKO-2019-SDW03
Raamovereenkomst voor dienstverlening voor e-leren LMS CVO's

1. Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW03 alinea 3.9:

We vervangen " functionele minimale eisen" door " functionele wenselijke specificaties (geen minimum eisen)"


De specificaties opgenomen in hoofdstuk 3.9 zijn geen minimale eisen meer, maar wenselijke specificaties.

We schrappen " minstens alle Europese talen" en vervangen dit door
"minstens alle courante Europese talen zoals:
Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds, Grieks, Duits, Deens, Bulgaars, Roemeens, Russisch, Fins, Noors, Hongaars, Portugees, Pools ingesteld kunnen worden".2. Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW03 alinea 3.10:

We voegen hier aan toe. " Dit zijn geen minimale eisen".


Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW03 bijlage B inventaris rectificatie:

Post 2d:
Bij volgende tekst" Het verlenen van technische support (onderdeel van het SLA) voor het basispakket, dit ten behoeve van diverse opleidingen en diensten per deelnemende klant." voegen we volgende woorden toe: "per jaar".

Post 3:
Bij volgende tekst"
"De vakdeskundige opleiding / training in het gebruik van het LMS-basispakket, de voor het gebruik noodzakelijke vorming van gebruikers per deelnemende klant" voegen we volgende woorden toe: " voor het opstartjaar ".