Fost Plus

Openbare procedure voor het sorteren van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijke oorsprong - Definitieve fase (lange termijn)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fost Plus
Postadres: Olympiadenlaan 2,BE-1140 Brussel
Tel: +32 27750350
E-mail: sorting.final@fostplus.be
Internetadres(sen): http://www.fostplus.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332988


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor het sorteren van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijke oorsprong - Definitieve fase (lange termijn) 
Referentienummer: Fost Plus-n°1_P+MD_Final_Sort_2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor het sorteren van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijke oorsprong op het grondgebied van de volgende rechtspersonen van publiekrecht : Net Brussel, Antwerpen, Ecowerf, Ibogem, IDM, Igean, ILVA, Incovo, Interrand, Interza, Intradura, IOK Afvalbeheer, Ivarem, IVBO, IVIO, IVLA, IVM, IVOO, IVVO, Miwa, Mirom, Verko - Definitieve fase (lange termijn)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
PV Toelichtingsvergadering 01.04.2019 & Portfolio Bxl