Vzw Diensten Ter Ondersteuning Van Katholiek Onderwijs

Raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Postadres: Guimardstraat 1,BE-1040 Brussel
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Internetadres(sen): www.doko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335802


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken 
Referentienummer:  VZW DOKO-2019-SDW001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbestedende overheid wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de aankoop van nieuwe personal computers A-merken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1. Rechtzetting bijlage F bestek DOKO-2019-SDW01:


Voor werkstation type 1 en 2
We voegen achter "minimum de beeldschermuitgangen 1x VGA en 1 x HDMI" volgende woorden toe.
" en een adapteraansluiting is toegelaten voor de HDMI"