Federale Politie Dienst Procurement

Meerjarige raamovereenkomst van leveringen (3 jaar) betreffende de aankoop van kogelwerende vesten ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale Politie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Federale Politie Dienst Procurement
Kroonlaan, 145A, BE-1050 Brussel
Contact: Sandrine JOPPART
Fax: +32 26426604 E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu
Internet adressen:
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339053
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Meerjarige raamovereenkomst van leveringen (3 jaar) betreffende de aankoop van kogelwerende vesten ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale Politie
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Meerjarige raamovereenkomst van leveringen (3 jaar) betreffende de aankoop van kogelwerende vesten ten voordele van de Speciale Eenheden van de Federale Politie
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium1: Zie bestek, Weging: 100
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen21/05/2019 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/04/2019