Gan - Technische Dienst

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE LEDIGING EN REINIGING VAN KOOLWATERSTOFFENAFSCHEIDERS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GAN - Technische Dienst
Postadres: de Broquevillelaan 12 ,BE-1150 Brussel
Contactpersoon: Benjamin Rovelli
Tel: +32 27787326
E-mail: Benjamin.Rovelli@arp-gan.be
Internetadres(sen): www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339015


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE LEDIGING EN REINIGING VAN KOOLWATERSTOFFENAFSCHEIDERS 
Referentienummer: ST (ARP)-18/1678-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is een dienst voor lediging en reiniging van de koolwaterstoffenafscheiders (olie-afscheiders) aanwezig op zeven sites van het Agentschap (allemaal gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zie artikel 25 en punt 1 van de technische voorschriften van dit bijzonder bestek); de verwijdering van gevaarlijk "vloeibaar" afval, de verwijdering van slib en punctuele interventies (ontstopping en reiniging/leegzuigen, lediging van de rioolputten, van de gootjes met rooster en ingebouwde helling, etc.)
De opdrachtnemer moet deze dienst verzekeren volgens de planning die zal worden opgesteld in samenspraak met het Agentschap na kennisgeving van de gunningsbeslissing van de opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is een dienst voor lediging en reiniging van de koolwaterstoffenafscheiders (olie-afscheiders) aanwezig op zeven sites van het Agentschap (allemaal gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zie artikel 25 en punt 1 van de technische voorschriften van dit bijzonder bestek); de verwijdering van gevaarlijk "vloeibaar" afval, de verwijdering van slib en punctuele interventies (ontstopping en reiniging/leegzuigen, lediging van de rioolputten, van de gootjes met rooster en ingebouwde helling, etc.) De opdrachtnemer moet deze dienst verzekeren volgens de planning die zal worden opgesteld in samenspraak met het Agentschap na kennisgeving van de gunningsbeslissing van de opdracht. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht zal twee keer worden verlengd, telkens voor een periode van een jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste zes maanden voor het einde van de looptijd van 2 of 3 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver of kandidaat bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen door:1° Een attest van erkend vervoerder van gevaarlijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogd door deze opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver of kandidaat bewijst dat hij beschikt over voldoende technische en beroepsbekwaamheid door:1° Een lijst met de belangrijkste diensten van lediging en reiniging van koolwaterstoffenafscheiders (olie-afscheiders) voor een minimumbedrag van 20.000,00 ? excl. btw per jaar, uitgevoerd tijdens de drie laatste jaren (2016, 2017 en 2018), met opgave van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15