Infrabel - Zone Antwerpen

Bestek 57/54/2/18/029 - Onderhoud en depannages van stookinstallaties zone Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Zone Antwerpen
Postadres: Koningin Astridplein 27,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Jeroen Hoeben
Tel: +32 490525208
E-mail: jeroen.hoeben@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317179


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek 57/54/2/18/029 - Onderhoud en depannages van stookinstallaties zone Antwerpen 
Referentienummer: I-I.NO-5754218029-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat voornamelijk:
 Onderhoud, interventies en verwarmingsaudits aan de stookinstallaties in gebouwen van Infrabel gelegen in de zone Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Digitaal offerteformulier