Digipolis

A001241 - Bodycams voor Politiezone Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  . 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33387725
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339067


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001241 - Bodycams voor Politiezone Antwerpen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In overeenstemming met de opdrachten die Politie Antwerpen werden toevertrouwd in
het kader van het bestuursakkoord, het zonale en het nationale veiligheidsplan heeft PZ
Antwerpen de afgelopen jaren ingezet op een verbeterde en meer innovatieve aanpak
van criminaliteit en onveiligheid. Een coherent geïntegreerd camerabeleid is een
onderdeel van deze aanpak en is een prioriteit uit het bestuursakkoord. Dagelijks werpt
dit camerabeleid al zijn vruchten af binnen de operationele werking van politie.
Er werden reeds verschillende geïntegreerde initiatieven uitgevoerd, al dan niet met
andere stedelijke partners, zoals de plaatsing van toezichtcamera's, de realisatie van
twee ANPR-ringen en de aanschaf van mobiele camerasystemen. In deze context wenst
politie Antwerpen bodycams in te schakelen als onderdeel van het geïntegreerde
camerabeleid.
ZIE BIJLAGE.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-26 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15