Digipolis

A001250 - Consultant application lifecycle management


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33387725
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339063


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001250 - Consultant application lifecycle management 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het ALM-team bestaat momenteel uit 4 interne medewerkers.
Het team staat in voor het ontwerp, opzetten, installeren en beheren van een DevOps
Ecosysteem. Naast begeleiding van ontwikkelaars bij het doorlopen van de OTAP-straat
focust het team o.a. ook op slimme automatiseringen, code quality checks, uitdagingen
op het vlak van monitoring en logging, onderzoek naar mogelijkheden AI en Machine
Learning voor Operations.
Om deze groep te versterken zijn we op zoek naar een medewerker met een sterke
affiniteit met de verschillende fases in application lifecycle management (requirements,
development, Testing, Deploy en Management).
We zijn op zoek naar iemand met scripting skills en met kennis van ALM tools zoals Jira,
Bamboo, Bitbucket, Gitlab,.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-02 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15