Lobelle Studiebureau Bvba - Varsenare

Aanleg van een voetbalveld in kunstgras te Otegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lobelle Studiebureau Bvba - Varsenare
Postadres: Gistelsteenweg 112,BE-8490 Jabbeke
Contactpersoon: Philippe Lobelle
Tel: +050 300030
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): www.studiebureau-lobelle.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339060

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studiebureau Lobelle
Postadres: Gistelsesteenweg 112,BE-8490 Jabbeke
Contactpersoon: Frederik Vandamme
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://www.zwevegem.be/ http://www.zwevegem.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg van een voetbalveld in kunstgras te Otegem 
Referentienummer: Lobelle SB-WW.2028-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92622000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het uitvoeren van een voetbalveld in kunstgras en omgevingswerken in Otegem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: 8553 Otegem
II.2.4. Beschrijving
De hierbij bedoelde aannemingen heeft tot doel het uitvoeren van een voetbalveld in kunstgras en omgevingwerken 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie aanbestedingsdocumenten

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie aanbestedingsdocumenten

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Studiebureau Lobelle
Gistelsteenweg 112, BE-8490 Jabbeke
Tel: +32 50300030
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://www.studiebureaulobelle.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Studiebureau Lobelle
Gistelsteenweg 112, BE-8490 Jabbeke
Tel: +32 50300030
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://www.studiebureaulobelle.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Studiebureau Lobelle
Gistelsteenweg 112, BE-8490 Jabbeke
Tel: +32 50300030
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://www.studiebureaulobelle.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15