Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven

Transport kunstwerken tentoonstelling 'Borman en Zonen'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Goedele Pulinx
Tel: +32 16272944
E-mail: goedele.punlinx@leuven.be
Internetadres(sen): www.mleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339026


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Transport kunstwerken tentoonstelling 'Borman en Zonen' 
Referentienummer: AGM-AGM/2019/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Transport kunstwerken tentoonstelling 'Borman en Zonen'
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
Transport kunstwerken tentoonstelling 'Borman en Zonen' 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
de verbintenistermijn bedraagt 120 kalenderdagen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15