Iglesias-leenders-bylois Architecten

Verbouwing van de kloostervleugel - Paleis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: iglesias-leenders-bylois architecten
Postadres: grote baan 88,BE-3540 herk-de-stad
Contactpersoon: Adriaan Vancraybex
Tel: +32 13296898
E-mail: adriaan@ilbarchitecten.be
Internetadres(sen): www.ilbarchitecten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339031


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing van de kloostervleugel - Paleis 
Referentienummer: ilbarchitecten-18.36-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen van bestaande kloostervleugel tpv de vrije kleuterschool in Diepenbeek.
Het betreft ruwbouwwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk en afwerking.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Wijkstraat 16-43590 Diepenbeek
II.2.4. Beschrijving
Het betreft de ruwbouwwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk en afwerking. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-26
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-17 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ilb architecten

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15