Gan - Technische Dienst

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE GESPREIDE LEVERING VAN DIVERSE SIGNALISATIE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GAN - Technische Dienst
Postadres: de Broquevillelaan 12 ,BE-1150 Brussel
Tel: +32 27780811
E-mail: cang.nguyen@arp-gan.be
Internetadres(sen): www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337986


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE GESPREIDE LEVERING VAN DIVERSE SIGNALISATIE 
Referentienummer: ST (ARP)-19/1709-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de gespreide levering van bedrijfssignalisatie en van wegsignalisatie. De opdracht heeft een looptijd van 4 jaar vanaf de kennisgeving van de gunning ervan.
De opdracht bestaat uit 2 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund :
 PERCEEL 1 - Bedrijfssignalisatie : dit perceel heeft betrekking op de veiligheidsuitrustingen die essentieel zijn in het Agentschap, zoals met name de vloermarkering, beschermingsafsluiting en de algemene signalisatie-uitrustingen (zie technische voorschriften);
 PERCEEL 2 - Wegsignalisatie : dit perceel heeft betrekking op de signalisatie- en veiligheidsuitrustingen om de veiligheid van de personeelsleden op de openbare weg in de uitoefening van hun opdracht te verzekeren, zoals met name werfbarriers, borden verboden te parkeren (zie technische voorschriften).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Afdrukbare versie van het NL bijzonder bestek