Kempisch Tehuis Cvba

Bocholt "Passantenhaven - Fase 2" : Bouwen van 8 woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kempisch Tehuis cvba
Postadres: Ringlaan 20,BE-3530 Houthalen-Helchteren
Contactpersoon: Mevrouw Christel Schepers
Tel: +32 11810702
Fax: +32 11525986
E-mail: christel.schepers@cvkt.be
Internetadres(sen): www.kempischtehuis.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bocholt "Passantenhaven - Fase 2" : Bouwen van 8 woningen 
Referentienummer: 2015/0491/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Bocholt Binnenhof 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van 8 woningen te Bocholt "Passantenhaven - Fase 2". Plaats van uitvoering : Binnenhof 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29 te 3950 Bocholt. De werken worden uitgevoerd in 1 fase. 
II.2.7. Looptijd
500 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De criteria worden vermeld in de aanbestedingsstukken
Eventuele minimumeisen:
1. De criteria worden vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van Erkenning zoals opgenomen in het bestek

Eventuele minimumeisen:
1. Wij schatten in dat Klasse 5 categorie D van toepassing gaat zijn. De van toepassing zijnde klasse zal bij gunning bepaald worden


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-20 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-17
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-20
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, Limburg
Parklaan 25 bus 2, BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11374154
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14