Verko

PR Compostvaten 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Verko
Postadres: Bevrijdingslaan 201,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Bart Descamps
Tel: +32 52251835
Fax: +32 52200142
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Internetadres(sen): www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341647


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PR Compostvaten 2019 
Referentienummer: Verko-PR Compostvaten 2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 19520000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat de levering van 1000 compostvaten met beluchtingsstok met gebruikershandleiding gespreid over drie jaar en opgesplitst in twee deelleveringen van 250 stuks per jaar en een laatste levering van 500 stuks, te leveren vóór 15 maart van het betreffende jaar of binnen de dertig kalenderdagen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de levering van 1000 compostvaten met beluchtingsstok met gebruikershandleiding gespreid over drie jaar en opgesplitst in twee deelleveringen van 250 stuks per jaar en een laatste levering van 500 stuks, te leveren vóór 15 maart van het betreffende jaar of binnen de dertig kalenderdagen. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-19
Plaatselijke tijd: 00:00
Adres: Kantoren Verko, Koningszaal, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van ?20,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling PR Compostvaten 2019.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van het arrondissement Dendermonde, BE-9200 Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van het arrondissement Dendermonde, BE-9200 Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van het arrondissement Dendermonde, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14