Vzw Leiepoort

Nieuwbouw en verbouwing blok A en B STI Deinze, lot algemene aanneming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Leiepoort
Postadres: Meulenstraat 24,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Bart Goethals
E-mail: directie@sinttheresiadeinze.be
Internetadres(sen): https://www.leiepoortdeinze.be/sinttheresia https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341608


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
nieuwbouw en verbouwing blok A en B STI Deinze, lot algemene aanneming 
Referentienummer: AIKO-A574_-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
nieuwbouw en verbouwing blok A en B Leiepoort Campus Sint-Theresia te Deinze, lot algemene aanneming
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6278004.28 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Leiepoort Campus Sint-Theresia, Gentpoortstraat 37, 9800 DEINZE
II.2.4. Beschrijving
A574_ open aanbesteding nieuwbouw en verbouwing blok A en B Leiepoort Campus Sint-Theresia te Deinze, algemene aanneming 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 214-489600

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: algmene aanneming

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV HIMPE-BRAET,BE-8210 Loppem
NUTS-code: BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14