Stadsbestuur Lier

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een restauratiepool van ontwerpers voor architectuuropdrachten en studieopdrachten op het grondgebied van Lier.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Lier
Postadres: Paradeplein 2 bus 1,BE-2500 Lier
Contactpersoon: Mevrouw An Lammens
Tel: +32 38000315
E-mail: an.lammens@lier.be
Internetadres(sen): www.lier.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technisch Bureau - gebouwen
Postadres: Paradeplein 2 bus 1,BE-2500 Lier
Contactpersoon: Mevrouw Stéphanie 'd Hulst
Tel: +32 38000370
E-mail: stephanie.dhulst@lier.be
Internetadres(sen): www.lier.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het aanstellen van een restauratiepool van ontwerpers voor architectuuropdrachten en studieopdrachten op het grondgebied van Lier. 
Referentienummer: 2019/543
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Aanstellen pool ontwerpers ikv architectuuropdrachten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aanstellen pool ontwerpers ikv studieopdrachten - beheersplannen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Aanstellen pool ontwerpers ikv studieopdrachten - bestemmings-en herbestemmingsonderzoek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Enkel voor perceel 1: Studiekwalificaties, beroepservaring van de projectleider/leidend architect 2. Enkel voor perceel 1: Referentielijst van uitgevoerde projecten aan met waardevol erfgoed3. Enkel voor perceel 1: Relevante referenties van het architectenbureau4. Enkel voor perceel 2: Technische bekwaamheid van de kandidaat5. Enkel voor perceel 2: Relevante referenties van het bureau6. Enkel voor perceel 3: Technische bekwaamheid van de kandidaat7. Enkel voor perceel 3: Relevante referenties van het bureau

Eventuele minimumeisen:
1. Voor deze opdracht is de aanbestedende overheid op zoek naar kandidaten die over de beste studiekwalificaties, beroepservaring en bekwaamheid beschikken om architectuuropdrachten, zoals voorgesteld in deze restauratiepool met de nodige vakkennis uit te voeren. De kandidaat voegt hiervoor de curriculum vitae en diploma's van de architecten, die fungeren als projectleider/leidend architect die betrokken zullen worden bij de architectenopdracht toe. Er worden maximaal 3 projectleiders voorgesteld zoals onderstaand omschreven. Werfervaring met waardevol erfgoed wordt als essentieel onderdeel van de ervaring beschouwd van de projectleider/leidend architect. De minimale eisen waaraan de projectleider/leidend architect moet voldoen zijn: - de projectleider/leidend architect heeft minimaal het diploma van architect; - de projectleider/leidend architect toont minimaal 10 jaar ervaring (zonder stage) aan met waardevol erfgoed door middel van een bewijs van relevante opleiding en/of door middel van het vermelden van 3 relevante referenties in zijn cv en toont duidelijk zijn leidende taak bij elke referentie aan; - de projectleider/leidend architect heeft minstens al één project uitgevoerd conform de wet op de overheidsopdrachten. Hij toont dit aan bij de voornoemde referenties in de CV, of onder de referenties bedoeld onder selectiecriterium 2, hierna. De CV's - met inbegrip van de referenties - van de maximaal 3 projectleiders mogen maximaal 2 blz. A4 per persoon in beslag nemen. Enkel de eerste drie CV's van projectleiders worden gelezen.
2. De kandidaat levert een referentielijst aan van alle uitgevoerde projecten aan met waardevol erfgoed tijdens de laatste tien jaar met vermelding van de datum (oplevering) en van de publiekrechtelijke of privaatrechtelijk instantie waarvoor zij bestemd waren. Ook de betrokken projectleider/leidend architect moet worden vermeld. De referentielijst mag niet meer dan 4 blz. A4 in beslag nemen.
3. De kandidaat illustreert zijn algemene deskundigheid (ontwerpkwaliteiten, erfgoedkennis, conceptueel vermogen, relevante ervaring, geïntegreerde werking, ..) met betrekking tot de specifieke architectuuropdrachten aan de hand van exact 3 relevante referenties, die aan de volgende minimumeisen voldoen: - minimum 1 referentie moet door 1 van de voorgestelde projectleiders zijn uitgevoerd. Wij aanvaarden hierbij referenties van projectleider/leidend architect zelf, ongeacht diens werkgever; - minimum 1 referentie is uitgevoerd met een restauratie- of onderhoudspremie of een erfgoedpremie volgens standaard -of bijzondere procedure in de laatste 10 jaar. Er moet attest van goede uitvoering worden aangeleverd. De contactgegevens van de opdrachtgever worden toegevoegd; - 1 referentie is in combinatie met nieuwbouw, uitgevoerd tijdens de laatste tien jaar, en met minimaal voorlopige oplevering van de restauratiewerkzaamheden. Volgende punten moeten worden aangetoond met de referentieopdracht: - Architecturale kwaliteit: het creëren, binnen de bestaande context, van meerwaarde op gebied van architecturale beleving, comfort, . - Erfgoedwaarde: het interpreteren van erfgoedwaarde. - De keuze van de technieken en materialen aangewend in functie van de specifieke eigenheid van het project (de verbouwing, renovatie, herstel, inrichting.) en waarom. - Het integreren en realiseren van duurzaamheid in brede zin: o Energetisch (energieverbruik, alternatieve energiebronnen) o Economisch (ruimtegebruik, flexibiliteit, materiaalkeuze) o Sociaal ('breed' gebruik van ruimten, constructies en gebouwen) - Relevantie voor deze raamovereenkomst: een referentievoorbeeld kan om zeer verscheiden redenen relevant zijn, zoals een zelfde type programma, wijze van aanpak, omgang met een bestaande context e.d. De kandidaat beargumenteert deze relevantie. De voorstelling van iedere referentieopdracht bestaat uit: - een projectfiche waarop de algemene gegevens worden ingevuld; - een beknopte besc.(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-21 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-21
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 LierInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het type raamovereenkomst is verschillend per perceel. De raamovereenkomst zal worden uitgevoerd ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de deelnemers.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13