Gemeente Dilbeek

Uitnodiging tot indienen offerte - Wolsemwijk te Dilbeek: Herinrichting zuidelijk deel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Dilbeek
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-1700 Dilbeek
Contactpersoon: De heer Sven De Boeck
Tel: +32 24516869
Fax: +32 24516801
E-mail: sven.deboeck@dilbeek.be
Internetadres(sen): www.dilbeek.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: SWECO BELGIUM NV
Postadres: Arenbergstraat 13, Bus 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Jeroen Dewit
Tel: +32 25886071
Fax: +32 25134452
E-mail: Jeroen.Dewit@swecobelgium.be
Internetadres(sen): www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Wolsemwijk te Dilbeek: Herinrichting zuidelijk deel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019150
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
II.2.4. Beschrijving
Dit bestek betreft de aanleg van een nieuwe lokale rijbaan in de Wolsemwijk (Dotterbloem - Klein Hoefblad) met parking, voetpaden en fietspaden 
II.2.7. Looptijd
65 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bankattest: Een bankattest moet niet toegevoegd worden op het moment van de inschrijving. Het bestuur behoudt zich het recht toe om alvorens tot sluiting van de opdracht over te gaan alsnog de voorlegging van een bankattest te vragen aan de inschrijver.
Eventuele minimumeisen:
1. /

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Lijst van relevante werken

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van de relevante werken van dezelfde grootorde die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat. Deze moeten navraagbaar zijn en vergezeld zijn van foto's en voorbeeldplannen
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-11 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-08


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14