Europaziekenhuizen Vzw

Uitnodiging tot indienen offerte - Opstelling van bewakerskamers en kleedkamers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Europaziekenhuizen VZW
Postadres:  De Frélaan 206,BE-1180  Brussel
Contactpersoon: De heer Emmanuel Dumont
Tel: +32 26142671
Fax: +32 26142794
E-mail: e.dumont@cdle.be
Internetadres(sen): www.europaziekenhuizen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Opstelling van bewakerskamers en kleedkamers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: PPR-19SE_WK001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Opstelling van bewakerskamers en kleedkamers. Deze opdracht is bestaat uit 3 percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
AFWERKEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Europaziekenhuizen VZW, De Frélaan 206 te 1180 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
202 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
ELECTRICITEIT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Europaziekenhuizen VZW, De Frélaan 206 te 1180 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
202 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
HVAC 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Europaziekenhuizen VZW, De Frélaan 206 te 1180 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
202 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Zie Bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-04


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het Brussels hoofdstedelijk gewest, Quatre Brasstraat 13 te 1000 Brussel, BE non applicable

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14