Scholengroep Stroom

Leveren en beheren van maaltijden volgens het principe van de koude lijn


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep Stroom
Postadres: Leon Spilliaertstraat 29,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: De heer Paul Jacobus
Tel: +32 59418220
E-mail: paul.jacobus@sterkescholen.be
Internetadres(sen): www.sterkescholen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en beheren van maaltijden volgens het principe van de koude lijn 
Referentienummer: Catering 2019-2023
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55524000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1703646.72 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Scholengroep Stroom, Leon Spilliaertstraat 29 te 8400 Oostende
II.2.4. Beschrijving
Leveren en beheren van maaltijden volgens het principe van de koude lijn 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 031-069097

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren en beheren van maaltijden volgens het principe van de koude lijn

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AGAPE
Postadres: Oud-Strijderslaan 200,BE-1140 Evere
Tel: +32 22649880
E-mail: info@agapebrussel.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13