Stad Mortsel

Schoonmaak gebouwen Parkschool, JOC Centraal en BKO De Rode Kubus 2019-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Mortsel
Postadres: Stadsplein 1,BE-2640 Mortsel
Contactpersoon: De heer Maarten Bastiaensens
Tel: +32 34441837
Fax: +32 34441719
E-mail: Maarten.Bastiaensens@mortsel.be
Internetadres(sen): www.mortsel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
schoonmaak gebouwen Parkschool, JOC Centraal en BKO De Rode Kubus 2019-2022 
Referentienummer: 2019 D 18
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90900000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
schoonmaak gebouwen Parkschool, JOC Centraal en BKO De Rode Kubus 2019-2022 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-08-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Dit geldt zowel voor fysieke personen als rechtspersonen.De inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest van goed gedrag en zeden bestemd voor een openbaar bestuur, uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie. Voor de buitenlandse inschrijver waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. idem
2. .

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een bewijs van verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schadegevallen, lichamelijk als materieel, die kunnen voortkomen uit deze onderneming.2. De inschrijver moet gebruik maken van producten die minimum voldoen aan de in bijlage meegeleverde milieu eisen en dit voor de volgende producten: sanitair-, ruiten- en allesreiniger.3. De inschrijver moet over voldoende ervaring beschikken op het gebied van de schoonmaak van schoolgebouwen. Een minimum van 3 vergelijkbare opdrachten wordt vooropgesteld over de laatste 3 jaren in de regio Antwerpen.De inschrijver voegt bij zijn offerte een recente en controleerbare lijst met referenties (met naam en telefoonnummer van de contactpersoon), zodat het opdrachtgevend bestuur de bekwaamheid van de inschrijver kan nagaan.Het omzetcijfer van de uitgevoerde schoonmaak bij deze referenties dient in verhouding te staan tot het totale omzetcijfer van deze opdracht.4. De inschrijver beschikt over een attest van lidmaatschap van de ABSU (beroepsfederatie).5. De inschrijver voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden voor een ISO certificaat 9002 (versie 2000) en ISO 14001.

Eventuele minimumeisen:
1. idem
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-13
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13