Vrije Universiteit Brussel

Gadgets huisstijl


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Tel: +32 26292294
E-mail: sonia.dewulf@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Vrije Universiteit BrusselDirectie marketing, communicatie en evenementen
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Ann Van Driessche
Tel: +32 26291002
Fax: +32 26291210
E-mail: ann.van.driessche@vub.ac.be
Internetadres(sen): www.vub.ac.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gadgets huisstijl 
Referentienummer: VUB/2019/MARC/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79340000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De VUB wenst haar huisstijl te laten doordringen in diverse communicatieproducten. Met dit doel voor ogen lanceert de VUB een open offerteaanvraag in 4 percelen:
Perceel 1: Evenementen- en congresmateriaal
Perceel 2: Gadgets en relatiegeschenken
Perceel 3: Papierwaren
Perceel 4: Kleding
De technische details bij de inventaris kunnen teruggevonden worden in de brochure 'In een oogopslag' die bij het bestek gevoegd zal worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Evenement- en congresmateriaal 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
gadgets en relatiegeschenken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 3

II.2.1. Benaming
papier- en schrijfwaren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 4

II.2.1. Benaming
kleding 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 5

II.2.1. Benaming
verpakkingsmateriaal 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. invullen indien van toepassing1. Minimum-omzet van 300.000 euro per jaar, aan te tonen via verklaring over omzet voor de betreffende producten in de opdracht voor de laatste drie boekjaren.2. Via gegeven verklaring over omzet, een minimumervaring van 3 jaar.3. 3 kwalitatieve referenties geven van gelijkaardige opdrachten.
Eventuele minimumeisen:
1. Minimum omzet
2. Minimum ervaring vereist
3. Minimum in gelijkaardige opdrachten vereist

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. duurzaamheidslabel

Eventuele minimumeisen:
1. attesten normering


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-18 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13