Fod Bosa Dg Fap

Artikelen voor schoonmaak en hygiëne


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD BOSA DG FAP
Postadres: WTC III - Simon Bolivarlaan 30,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: FOR
Tel: +32 27407638
E-mail: tom.bastiaensen@bosa.fgov.be
Internetadres(sen): https://bosa.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341445


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Artikelen voor schoonmaak en hygiëne 
Referentienummer: BOSA-DGFAP -FORCMS-NET-114.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39800000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering van artikelen voor schoonmaak van gebouwen en ruimtes,artikelen bestemd voor gebruik in professionele keukens (HACCP) en artikelen voor hygiëne en persoonlijkehygiëne voor diverse federale overheden in gans het land.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Artikelen voor schoonmaak 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel omvat een gamma aan artikelen voor afvalbeheer, textiel voor reiniging, schoonmaakmateriaal, interieur reiniging, sanitair reiniging, vaatwasproducten, wasproducten en diversen artikelen voor het schoonmaken en onderhouden van gebouwen en verschillende ruimtes. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Artikelen voor schoonmaak en hygiëne - professionele keuken (HACCP) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel omvat een gamma artikelen voor machine vaatwas, manuele vaatwas, manuele vaatwas, ontvetters/ontkalkers, specifieke reiniging, oppervlakte reiniging, vloerreiniging, hygiëneproducten, handhygiëne producten en materialen voor het schoonmaken en onderhouden van professionele keukens en de hygiëne van het personeel te werkgesteld in deze keukens. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Artikelen voor hygiëne en verzorging 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel omvat een gamma artikelen voor hygiëne en verzorging van personen. Dit perceel omvat toiletpapier en toebehoren, handafveeg- en poetspapier en toebehoren, verzorgingsproducten en toebehoren, toebehoren voor de sanitaire ruimte en artikelen voor keuken hygiëne. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Hotelbenodigdheden - artikelen voor hygiëne en verzorging 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel omvat een gamma artikelen bestemd voor gedetineerden, asielzoekers of andere groepen van personen waarvan de overheid acht dat het nodig is om deze te voorzien van artikelen voor hygiëne en verzorging. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 019-040206IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-13 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-13
Plaatselijke tijd: 10:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
gunningscriteria voor percelen 1 t.e.m. 3: kwaliteit/prijs- verhouding

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13