Elia System Operator

Arbeidsongevallen - personenverzekering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elia System Operator
Postadres: Keizerslaan 20,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Emmelie Verbeke
Tel: +32 23822434
E-mail: emmelie.verbeke@elia.be
Internetadres(sen): www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341431

I.3. Communicatie

Officiële benaming: www.elia.be
Postadres: Keizerslaan 20,BE Brussel
Contactpersoon: Emmelie Verbeke
E-mail: emmelie.verbeke@elia.be
Internetadres(sen): http://elia.be http://elia.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Arbeidsongevallen - personenverzekering 
Referentienummer: Elia System Operator-GS/AO/2019/04-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66512000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbestedende overhead kan zijn:
1. Elia Asset SA/NV en/of Elia System Operator SA/NV; en/of
2. alle onderneming dat deel uitmaak van de Elia group; en/of
3. een nieuwe onderneming die zal opgericht worden door een van de ondernemingen van de Elia Group.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Arbeidsongevallen - personenverzekering voor Elia System Operator en de andere Belgische filialen.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Zal beschreven worden in de aanbestedingsdocumenten 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-19 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaat moet voor de sluitingsdatum (zie IV.2.2.) de Vragenlijst Prekwalificatie - Prequalification Questionnaire (PQQ) aanvragen, vervolledigen en indienen. Aanvragen tot participatie moeten worden gericht aan de verantwoordelijke aankoper 'Emmelie Verbeke' (zie I.1.) met vermelding van de naam, het adres en BTW nummer van de deelnemende legale entiteit alsook de naam, e-mail en telefoongegevens van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en). Eens een aanvraag wordt ingediend, zal toegang tot het Ariba platform spoedig worden verleend. Kandidaten worden aangeraden om zo spoedig mogelijk toegang tot de prequalificatie aan te vragen, aangezien de PQQ een lijvige questionnaire is waarbij verschillende documenten dienen te worden vervolledigd en verschaft.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Zie VI.4.3, BE Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de Rechtbank van Koophandel, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13