Landsbond Van De Christelijke Mutualiteiten

Het afsluiten van een raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering en het onderhoud van x86/x64 servers.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten
Postadres: Haachtstesteenweg 579 bus 40,BE-1031 Brussel
Contactpersoon: Pierre Hanot
Tel: +32 22462675
E-mail: achat@mc.be
Internetadres(sen): http://www.mc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341426


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het afsluiten van een raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering en het onderhoud van x86/x64 servers. 
Referentienummer: LCM-2018_10058-F03_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48820000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft de sluiting van een meerjarige raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering, de ondersteuning en het onderhoud van x86/x64 servers, opties en diensten zoals consultancy die daarmee gepaard gaan.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2470680.01 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft de sluiting van een meerjarige raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering, de ondersteuning en het onderhoud van x86/x64 servers, opties en diensten zoals consultancy die daarmee gepaard gaan. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 190-429591

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Het afsluiten van een raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering en het onderhoud van x86/x64 servers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hewlett Packard [Enterprise] Belgium BVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0402220594,BE-1831 Diegem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Niet van toepassing, BE N/A

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM)
Haachtsesteenweg 579, Postbus 40, BE-1031 Brussel
Tel: +32 22462675
E-mail: Achat@mc.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13