Federale Politie Dienst Procurement

De creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federale Politie Dienst Procurement
Postadres: Kroonlaan, 145A,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Inge GIELEN
Fax: +32 26426604
E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341424


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate 
Referentienummer: POL-Procurement 2019 R3 078-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79340000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate en Employer branding van de organisatie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate en Employer branding van de organisatie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren) 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-20
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13