Smals

Case 360 : aankoop van licenties, support, onderhoud en IT-diensten voor technische expertise


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Smals
Postadres: Fonsnylaan 20,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Christophe Stoquart
Tel: +32 27875898
E-mail: tenders@smals.be
Internetadres(sen): http://www.smals.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340745


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Case 360 : aankoop van licenties, support, onderhoud en IT-diensten voor technische expertise 
Referentienummer: Smals-BB-001.018/2019 - EU-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering van :
- Case360 licenties en hun onderhoud en support,
- het support en onderhoud van bestaande Case360 licenties,
- IT-diensten voor technische expertise voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Case360,
- vorming diensten,
- alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering van : - Case360 licenties en hun onderhoud en support, - het support en onderhoud van bestaande Case360 licenties, - IT-diensten voor technische expertise voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Case360, - vorming diensten, - alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-18 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-07-18
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) en het kandidatuursdossier kunnengedownload worden onder de rubriek 'Documenten' in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
Internetadres(sen): http://www.cass.be/premiere-instance/bruxelles

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Smals vzw
Fonsnylaan 20, BE-1060 Brussel
E-mail: tenders@Smals.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13