Directie Vervoerinfrastructuur

1.26.3.2. Hoogperformant openbaar vervoer - Uitbreidingsstudie naar het zuiden - Opportuniteits- en Haalbaarheidsstudie - Dienstenopdracht - Mededingingsprocedure met onderhandeling


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
Tel: +32 22774665
E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.beliris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340732

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
Tel: +32 22774665
E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.beliris.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
1.26.3.2. Hoogperformant openbaar vervoer - Uitbreidingsstudie naar het zuiden - Opportuniteits- en Haalbaarheidsstudie - Dienstenopdracht - Mededingingsprocedure met onderhandeling 
Referentienummer: Beliris-1.26.3.2.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De dienstenopdracht bestaat in het realiseren van studies en tools omtrent de wenselijkheid, de haalbaarheid en de planificatie van bijkomend hoogperformant openbaar vervoer naar het Zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hiertoe zal de dienstverlener zowel bestaande info verzamelen, bijkomende informaties op de beschouwde terreinen gaan meten (opmetingen, inventaris van gebouwen en bomen, .) en tellingen uitvoeren(verkeerstellingen, .) als zelf de nodige tools ontwikkelen (financieel, mobiliteit, risico's, planning .), laten valideren en inzetten om deze studies grondig te onderbouwen en verstandig advies aan de beslissingnemers voor te leggen. Hij zal op deze basis een richtplan opstellen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
De dienstenopdracht bestaat in het realiseren van studies en tools omtrent de wenselijkheid, de haalbaarheid en de planificatie van bijkomend hoogperformant openbaar vervoer naar het Zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Hiertoe zal de dienstverlener zowel bestaande info verzamelen, bijkomende informaties op de beschouwde terreinen gaan meten (opmetingen, inventaris van gebouwen en bomen, .) en tellingen uitvoeren(verkeerstellingen, .) als zelf de nodige tools ontwikkelen (financieel, mobiliteit, risico's, planning .), laten valideren en inzetten om deze studies grondig te onderbouwen en verstandig advies aan de beslissingnemers voor te leggen. Hij zal op deze basis een richtplan opstellen. Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online op de website https:// enot.publicprocurement.be kan worden gedownload, in bijlage van deze bekendmaking. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten.In voorkomend geval moet hij de aanbesteder het bewijs leveren dat hij voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk zal beschikken over de nodige middelen die ter beschikking worden gesteld door dergelijke entiteiten.Voor de kandidaturen die worden ingediend door combinaties van ondernemers zijn de bepalingen van dit deel "toegangsrecht" op elk lid afzonderlijk van toepassing, evenals op derden op wiens draagkracht men in het kader van de kwalitatieve selectie een beroep doet.De kandidaat/inschrijver die zich in een van de gevallen van uitsluiting vastgelegd in artikel 67 van de Wet bevindt kan worden uitgesloten van toegang tot de opdracht, in eender welk stadium van de procedure.Verplichte uitsluitingsgronden :De verplichte uitsluitingsgronden zoals vermeld in artikel 67 van de Wet zijn integraal van toepassing op deze opdracht.Uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden:De Uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden zoals vermeld in artikel 68 van de Wet zijn integraal van toepassing op deze opdrachtFacultatieve uitsluitingsgronden: De inschrijver die zich in een van de gevallen van uitsluiting vastgelegd in artikel 69 van de Wet (zie DUME formulier) bevindt kan worden uitgesloten van toegang tot de opdracht, in eender welk stadium van de procedure.De kandidaat of de inschrijver voegt bij zijn kandidatuur of zijn offerte een uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver (natuurlijke- of rechtspersoon) niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 wet 2016 en art. 61 KB plaatsing.De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn een offerte of kandidatuur een verklaring op eer waaruit blijkt dat "In de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de kandidaat of inschrijver zetelen geen natuurlijke- of rechtspersonen dewelke conform een onherroepelijke vonnis veroordeeld zijn om één of meerdere van de misdrijven vermeld in artikel 67, §1 van de Wet van 17 juni 2016".De uittreksels uit het strafregister aan te leveren door de Belgische kandidaten/inschrijvers zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor uittreksels ingediend door de buitenlandse kandidaten/inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
1. Het volledig bijzonder bestek kan gratis online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van onderhavige aankondiging.2. De kandidaturen en de offertes moeten via de elektronische applicatie e-Tendering worden ingediend. (cf. Art. 53 e.v. KB Plaatsing) Het versturen van een kandidatuur per e-mail is niet toegestaan. Voor meer informatie, zie punt 3.8.2. op pagina 28 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.3. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punten 4.2 op pagina 11 en 1.5 op pagina 34 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.4. De inschrijvers dienen het naar behoren ingevulde UEA aan hun kandidatuur toe te voegen (cf. art 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing). Voor meer informatie, zie punt 2.2 op pagina 18 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13