Nmbs-procurement

Algemene betonwerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NMBS-Procurement
Postadres: Hallepoortlaan 40,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Gerard Gillet
Tel: +32 478482037
E-mail: gerard.gillet@b-rail.be
Internetadres(sen): www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340647


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Algemene betonwerken 
Referentienummer: SNCB-CS-CS4-0001185089-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorzien van nieuwe betonstructuren + herstellingen en vernieuwingen van verouderde betonstructuren van de centrale werkplaats van Mechelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
II.2.4. Beschrijving
Voorzien van nieuwe betonstructuren + herstellingen en vernieuwingen van verouderde betonstructuren van de centrale werkplaats van Mechelen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-08-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-08-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-17 15:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-06-24
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13