Tuc Rail Nv

TR990249 RO voor uitvoering van geotechnisch onderzoek dmv statische diepsonderingen in België


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TUC RAIL nv
Postadres: Fonsylaan 39,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het koperspro?el
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.tucrail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341380


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR990249 RO voor uitvoering van geotechnisch onderzoek dmv statische diepsonderingen in België 
Referentienummer: TR-TR 990249-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71332000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst betreffende het uitvoeren van geotechnisch onderzoek door middel van statische diepsonderingen als een aanvulling op bestaande campagnes of als een eerste verkennende campagne en dit verspreid over het Belgisch grondgebied.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-07
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-07
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bestek ter beschikking gesteld.