Parkeersagentschap

Public services contract for the collection of parking fines owed by foreign number plate holders


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Parkeersagentschap
Postadres: Gasthuisstraat 31,BE-1000 Brussel
Tel: +32 5633976
E-mail: tswuine@parking.brussels
Internetadres(sen): http://parking.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340877


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als voorwerp de invordering van parkeerretributies verschuldigd door buitenlandse nummerplaathouders 
Referentienummer: ASR-PB.A19/399-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79940000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de invordering van parkeerretributies verschuldigd door buitenlandse nummerplaathouders.
Ter informatie, in 2018 zullen de parkeerretributies voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven, ongeveer 15% van het totale retributievolume vertegenwoordigen, d.w.z. 2.300.000 euro oftewel 92.000 retributies. Meer dan 95% van deze retribruties blijft onbetaald. Parking.brussels is niet bij machte om betalingsherinneringen te verzenden omdat het niet in staat is de buitenlandse schuldenaars te identificeren.
De betrokken landen zijn voornamelijk Frankrijk (dat in alle gemeenten op nummer één staat en andere landen ver achter zich laat), Roemenië, Polen, Nederland en Duitsland. De diensten van de opdrachtnemer zouden bijkomend kunnen worden ingezet voor de invordering van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), en dit aan dezelfde voorwaarden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Documenten