Gemeentebestuur Knokke-heist

Grafische vormgeving en ondersteuning


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Knokke-Heist
Postadres: A. Verweeplein 1,BE-8300 Knokke-Heist
Contactpersoon: Mevrouw Patricia De Baene
Tel: +32 50630151
Fax: +32 50630159
E-mail: patricia.debaene@knokke-heist.be
Internetadres(sen): www.knokke-heist.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Grafische vormgeving en ondersteuning 
Referentienummer: 2019/1337/CON/PDB
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79822500
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
3 nieuwe bijlagen toegevoegd aan het bestek:
1/. zipfile aanvullende informatie - bijkomende voorbeelden ter illustratie
2/. pdf aanvullende informatie - plan Sincfala Knokke-Heist_AA03 - gelijkvloers
3/. pdf aanvullende informatie