Partena Promeris Corporate Esv

OFFICE SOLUTIONS: DESIGN VAN EEN WERKOMGEVING EN LEVERING VAN MEUBILAIR


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Partena Promeris Corporate Services GIE
Postadres: Gentstesteenweg 1434,BE-1082 Sint Agatha Berchem
Tel: +32 25497815
E-mail: achats@partenapromeris.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340532 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340532


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OFFICE SOLUTIONS: DESIGN VAN EEN WERKOMGEVING EN LEVERING VAN MEUBILAIR 
Referentienummer: Partena Promeris Corporate Services ESV-0906-19-012-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39130000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is:
Perceel 1) Het ontwerpen van een interieur voor bestaande of nieuwe kantoren van de Partena Promeris groep, alsook voor de voorbereiding van de werken en voor de opvolging van de inrichtingswerken (enkel werken waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is).
Perceel 2) De levering en montage van kantoormeubilair (tafels, kasten, bureaus, stoelen, enz.) en maatmeubilair voor de kinderdagverblijven.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De volgende uitleg werd in het punt 9.3 van het bestek toegevoegd : Alle personen die met de inschrijver of zijn onderaannemers hebben gewerkt, kunnen in aanmerking worden genomen (loontrekkende werknemers of zelfstandige). Voor zelfstandigen moeten voldoende ondersteunende documenten worden verstrekt (boekhoudingsdocumenten, facturen, enz.)