Paleis Voor Schone Kunsten

BOZ-BEWAKINGSDIENSTEN-2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Paleis voor Schone Kunsten
Postadres: Ravensteinstraat 23,BE-1000 Brussel
E-mail: sam.deckmyn@bozar.be
Internetadres(sen): www.bozar.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340376


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BOZ-BEWAKINGSDIENSTEN-2019 
Referentienummer: BOZAR-BEWAKINGSDIENSTEN-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79713000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst met het oog op de levering van permanente en punctuele bewakingsdiensten voor de publieke en niet-publieke ruimtes van het Paleis voor Schone Kunsten alsook voor de administratieve lokalen en het beheer van de veiligheids- en beveiligingsinfrastructuur.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
UEA in XML