Universiteit Hasselt

Raamovereenkomst audiovisuele middelen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Hasselt
Postadres: Martelarenlaan 42,BE-3500 Hasselt
E-mail: aankoop@uhasselt.be
Internetadres(sen): www.uhasselt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339506


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst audiovisuele middelen. 
Referentienummer: UH-2019-014 Raamovereenkomst audiovisuele middelen.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32321200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst audiovisuele middelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zie vragenlijst met antwoorden (dossier nr. 2019-014)