Fod Bosa Dg Fap

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING AANVULLEND PENSIOENPLAN VOOR HET CONTRACTUEEL PERSONEEL VAN DE FEDERALE STAAT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD BOSA DG FAP
Postadres: WTC III - Simon Bolivarlaan 30,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: FOR
Tel: +32 27407655
E-mail: xavier.pierard@bosa.fgov.be
Internetadres(sen): https://bosa.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338756


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING AANVULLEND PENSIOENPLAN VOOR HET CONTRACTUEEL PERSONEEL VAN DE FEDERALE STAAT 
Referentienummer: BOSA-DGFAP -FORCMS-PENSIO-122-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 75320000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht heeft als onderwerp de aanstelling van een verzekeringsonderneming voor de uitvoering van de aanvullende pensioentoezegging van het type vaste bijdrage in tak 23 van de Federale Staat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
rechtzetting: Punt 10.1.2.5 van het bestek - NL versie: de woorden " ontvangen jaarlijkse bijdragen " dienen te worden vervangen door " beheerde reserves"
Te lezen:
Rechtzettingsbericht: De gevolgde procedure is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Nieuwe versie van het bestek, het offerteformulier et het PV van de infozitting
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzettingsbericht: De gevolgde procedure is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.