Stad Brussel

Opdracht van hernieuwbare diensten in 6 percelen met betrekking tot de gunning van de verzekeringsdiensten gedurende een periode van 12 maanden van de Stad Brussel.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Brussel
Postadres: Anspachlaan 6,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Juridische Dienst van de Stad Brussel
E-mail: ORGJURAssurances@brucity.be
Internetadres(sen): http://www.brussels.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338537


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht van hernieuwbare diensten in 6 percelen met betrekking tot de gunning van de verzekeringsdiensten gedurende een periode van 12 maanden van de Stad Brussel. 
Referentienummer: Bruxelles-ORG/SJ/ASS/2020-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht van hernieuwbare diensten in 6 percelen met betrekking tot de gunning van de verzekeringsdiensten gedurende een periode van 12 maanden van de Stad Brussel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuw document "04.- BIJLAGE PERCEEL 2.- LUIK 1.- GEBOUWEN VAn HET PRIVEDOMEIN - versie 2" in excel versie met column "verzekerde fondsen" : dit document vernietigt en vervangt de bijlage "04.- BIJLAGE PERCEEL 2.- LUIK 1.- GEBOUWEN VAn HET PRIVEDOMEIN".