Mrmp-l/s - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "land System

19LS112


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten "
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Tel: +32 24415532
E-mail: Jaklien.feyen@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338354


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
19LS112 
Referentienummer: MRMP-L/S-19LS112-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 75221000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
meerjarige (2019-2023) overeenkomst 19LS112 aangaande de renting van minigravers 2.5 - 3 Ton ten voordele van Defensie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Omwille van een incident op het platform E-Tendering wordt de opening uitgesteld tot deze datum