Lokale Politie Kouter

Leveren van 4 politievoertuigen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokale Politie Kouter
Postadres: C. Permekelaan 22A,BE-8490 Jabbeke
Contactpersoon: Stefaan Vanthournout
Tel: +32 50810102
E-mail: stefaan.vanthournout@police.belgium.eu
Internetadres(sen): www.police.be/kouter https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337766


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van 4 politievoertuigen 
Referentienummer: PZ KOUTER-20032019-01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van 4 politievoertuigen - type kantoorwagen volgens het principe van renting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Datum werd verdaagd door onbeschikbaarheid E-tendering op 13/05/2019 van 10.15 uur tot 12.15 uur