Belgocontrol

WAN Design, Build & Support


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Belgocontrol
Postadres: Tervuursesteenweg, 303,BE-1820 Steenokkerzeel
E-mail: tendering@skeyes.be
Internetadres(sen): www.belgocontrol.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337698


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WAN Design, Build & Support 
Referentienummer: Belgocontrol-A/M/A&L/I/C2/OA 2397-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72720000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
skeyes heeft de intentie om middels onderhavige opdracht een contract voor 5 jaar af te sluiten met één of twee leveranciers van netwerk infrastructuur en diensten voor de implementatie van zijn nieuw Wide Area Netwerk dat zal bestaan uit twee (2) deelnetwerken, NET_A (Perceel 1 van de opdracht) en NET_B (Perceel 2 van de opdracht).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-20
Plaatselijke tijd: 11:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Plaatselijke tijd: 09:00