Vlaams Parlement

Raamovereenkomst voor diensten van verslaggeving tijdens piekmomenten bij het Vlaams Parlement


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Parlement
Postadres: Leuvenseweg 86,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Wim De Wolf
Tel: +32 25524004
Fax: +32 25524541
E-mail: aanbestedingen@vlaamsparlement.be
Internetadres(sen): www.vlaamsparlement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337121


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor diensten van verslaggeving tijdens piekmomenten bij het Vlaams Parlement 
Referentienummer: Vlaams Parlement-A110_005-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79552000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Om de piekmomenten waaraan de parlementaire verslaggeving onderhevig is op te vangen, wil het Vlaams Parlement een beroep doen op externe dienstverlening. Daartoe wordt deze raamovereenkomst gelanceerd, gericht op de occasionele inzet van externe redacteurs binnen de dienst Verslaggeving van het Vlaams Parlement.
De verslaggevers worden voornamelijk ingezet op dinsdag, woensdag en donderdag, afhankelijk van de parlementaire werkzaamheden en de parlementaire kalender (d.w.z. in principe niet tijdens het herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomerreces). Op sommige piekmomenten zullen er meerdere verslaggevers tegelijkertijd worden ingezet. De verslaggevers zijn, indien noodzakelijk, ook in de avonduren beschikbaar. Ze werken in principe maximum 9 uur per dag, maar uitzonderingen zijn mogelijk.
De opdracht is nader omschreven in het bestek gevoegd bij deze publicatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 15:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 15:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Onbeschikbaarheid E-tendering platform op 13 mei 2019